Zespół Zamkowo – Parkowy o powierzchni 34 ha z wyznaczoną ścieżką edukacyjno – turystyczną, która zapewnia poznawanie walorów przyrodniczych, zróżnicowana roślinność, typowo parkowych drzew i krzewów oraz zbiorowisk roślinnych. Las dębowo – grabowo – lipowy stanowi dominującą szatę roślinną  południowej, centralnej i północno-zachodniej części parku. We wschodniej części przeważa park łęgowy jesionowo – olszowy. Znajdują się również zachowane fragmenty łęgów wierzbowo – topolowych. Łącznie występuje około 30 zbiorowisk roślinnych, 81 taksonów drzew i krzewów oraz okazy ornitologiczne: dzięcioł średni, gągoł. Przebieg ścieżki obejmuje: kolekcję dendrologiczną (buk zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny), cypryśniki błotne, łąki nad kanałem ulgi, aleję grabową, pomnikowy buk, wielogatunkowy drzewostan grądowy, stuletnie świerki, starorzecze, topolę czarną. Różnorodność drzewostanu w parku jest jedną z najbogatszych w Polsce. Park ten sąsiaduje z dużym kompleksem leśnym - Uroczysko Zieleń. Uroczysko Zieleń obejmuje 4 oddziały leśnictwa Uniejów, obrębu Linne, Nadleśnictwa Turek. Znajdują się tu lasy, łąki i wody o łącznej powierzchni 77,67 ha. Wewnątrz kompleksu leśnego znajduje się polana stanowiąca malowniczą naturalną łąkę o powierzchni 4,03 ha. Razem z zabytkowym parkiem zamkowym stanowią leśną enklawę urozmaicającą piękny nizinny krajobraz. Ze względu na swoje walory przyrodnicze teren ten został włączony do ustanowionych form ochrony przyrody: Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Natura 2000 Dolina Środkowej Warty.

Poznaj przyrodnicze bogactwo - Park Zamkowy